Privacybeleid

Privacyverklaring & voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2021

Algemene verklaring

Amarin Switzerland GmbH Dutch Branch (“Amarin”) respecteert uw recht op privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Amarin de persoonsgegevens die u hebt verstrekt of die worden verzameld via onze website verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt.

Verzameling van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarmee een derde direct of indirect de identiteit van deze persoon kan achterhalen. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens is optioneel en u kunt in het algemeen gebruikmaken van onze website zonder persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf te onthullen. In bepaalde gedeelten van onze website kunnen wij u echter de mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen of kunnen wij informatie van u vragen om te controleren of u een zorgverlener bent. In dergelijke gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 • als u contact met ons opneemt via het op onze website aangegeven e-mailadres, als u zich aanmeldt voor onze mailinglijst of als u gebruikmaakt van ons vacatureportal;
 • als wij reageren op uw verzoeken en opmerkingen die u indient via bovengenoemde communicatiekanalen;
 • via cookies en trackers waarvan gebruik wordt gemaakt op onze website.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • onze relaties met u te beheren, bijvoorbeeld om met u te communiceren in reactie op de verzoeken en opmerkingen die u aan ons doorgeeft, om u onze meldingen, nieuwsberichten en financiële informatie te sturen, etc.;
 • onze externe en financiële communicatie te beheren;
 • de werving van onze toekomstige werknemers te beheren;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en medewerking te verlenen aan toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.

De rechtsgronden waarop onze verwerking van uw persoonsgegevens berust omvatten onder meer:

 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het aan u verstrekken van informatie waarmee wij u beter kunnen leren kennen, het reageren op uw verzoeken, etc. Als wij persoonsgegevens verwerken bij het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij solide waarborgen om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt;
 • het uitvoeren van overeenkomsten die wij met u ondertekenen, bijvoorbeeld in onze relaties met onze investeerders;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het reageren op wettelijk bindende verzoeken van toezichthouders, wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • waar nodig het verkrijgen van uw toestemming.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens met derden delen onder de volgende omstandigheden:

 • Groepsmaatschappijen van Amarin: de persoonsgegevens die wij over u verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor Amarin en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun werknemers;
 • Dienstverleners: in sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners die bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren, bijvoorbeeld om u onze nieuwsberichten te sturen. Deze ondernemingen zijn uitsluitend bevoegd om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om hen in staat te stellen om deze diensten aan ons te leveren;
 • Wetshandhavingsinstanties, rechters, toezichthouders, overheidsinstanties of andere derden: wij kunnen uw persoonsgegevens met deze ontvangers delen als wij daartoe genoodzaakt zijn om te kunnen voldoen aan een verplichting uit hoofde van wet- of regelgeving of anderszins om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. Voor zover dat is toegestaan op grond van wet- of regelgeving en dat in redelijkheid mogelijk is, zullen wij trachten u op de hoogte te stellen als wij uw persoonsgegevens onder die omstandigheden moeten delen;
 • Activakopers: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde die (nagenoeg) al onze activa en bedrijfsactiviteiten overneemt of aan wie wij die overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht zich voordoet, zullen wij al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven deze gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze privacyverklaring. U wordt per e-mail en/of via een duidelijk zichtbare kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van een eventuele wijziging in de eigendom of gebruik van uw persoonsgegevens onder dergelijke omstandigheden, zodat u desgewenst (binnen het kader van de toepasselijke wettelijke voorschriften) uw rechten kunt uitoefenen.  

Internationale gegevensdoorgifte

Omdat wij actief zijn als onderdeel van een wereldwijde onderneming kunnen de hiervoor bedoelde eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens zich bevinden buiten het land waar u bent gevestigd. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze entiteiten en dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan sommige wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren die anders is dan de wetgeving van de Europese Unie. Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn in geval van doorgifte en dat het beschermingsniveau dat wordt geboden vergelijkbaar is met de AVG. Wij gaan daarbij uit van passende waarborgen, zoals ondertekening van de modelcontractbepalingen van de Europese Unie.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij beperken de opslag van uw persoonsgegevens tot een minimum en tot de periode waarvoor dat noodzakelijk en proportioneel is gezien het doel van de verwerking zoals hiervoor uiteengezet en om ons in staat te stellen om:

 • te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het bewaren van bescheiden;
 • de verdediging te voeren tegen (mogelijke) rechtsvorderingen of deze in te stellen;
 • verzoeken, klachten of meldingen van ongewenste gebeurtenissen af te handelen;
 • bedrijfsbescheiden bij te houden ten behoeve van analyse en/of controle;
 • onze relaties met onze investeerders te beheren.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Amarin:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • wissing van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • intrekking van uw toestemming indien de verwerking berust op uw toestemming voor verzameling;
 • het geven van aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijd

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via:   [email protected]

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te kunnen garanderen gelet op de risico's die de normale gang van zaken meebrengt voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de voortdurende integriteit en geheimhouding van persoonsgegevens te waarborgen. Wij evalueren deze maatregelen regelmatig om de beveiliging van de verwerking te kunnen garanderen.

Gebruik van cookies en andere tracking-technologieën 

Een "cookie" is een klein gegevensbestandje dat wordt opgeslagen op uw apparaat (zoals een computer, smartphone, laptop, tablet, etc.) als u een website bezoekt of zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van een applicatie die informatie verzamelt, zoals uw instellingen en voorkeuren. Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessie"- en "blijvende" cookies.

 • "Sessie"-cookies zijn tijdelijke cookies die niet achterblijven op uw apparaat als u onze website verlaat of uw browser afsluit. Met de totaalgegevens die worden verzameld kunnen wij verkeerspatronen op onze website analyseren. Zo kunnen wij in de loop van de tijd een betere ervaring op onze website bieden door middel van het verbeteren van content of personalisatie en het gebruiksvriendelijker maken van onze website.
 • "Blijvende" cookies zijn permanente cookies die achterblijven op uw apparaat na uw bezoek aan onze website en afsluiting van uw browser. Deze worden gebruikt om personalisatie en registratiediensten mogelijk te maken.  

De meeste cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de diensten die op onze website worden aangevraagd te kunnen verlenen. Andere cookies zijn dan wel niet strikt noodzakelijk, maar ze helpen ons om bovenstaande doelen te bereiken. Sommige van de cookies die op onze website worden gebruikt zijn door ons ingesteld; andere door derden. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Daarvoor is uw toestemming niet vereist. Voor die cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, moeten wij uw toestemming verkrijgen voordat we ze op uw apparaat kunnen plaatsen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken via onze website en uw browserinstellingen: 

Voor meer informatie over cookies, zie www.allaboutcookies.org.  Deze site bevat nuttige informatie over cookies en informatie over hoe u cookies kunt blokkeren met verschillende browsertypes of mobiele apparaten. Wij maken u er echter op attent dat, als u cookies die door de website worden gebruikt uitschakelt, het mogelijk is dat bepaalde functies van onze website niet voor u beschikbaar zijn en dat sommige webpagina's mogelijk niet goed worden weergegeven.

Voor wat betreft cookies van derden maken wij u erop attent dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics ("Google Analytics"), een web-analysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (“Google”). Indien u uw toestemming hebt verleend maakt Google Analytics gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van onze website, met inbegrip van het aantal bezoekers aan onze website, de websites waarvandaan onze bezoekers zijn gekomen en de pagina's die zij bezoeken. Wij gebruiken deze informatie om onze aanbiedingen en diensten op de website te verbeteren. Als regels wordt alle informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van onze website doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Aangezien deze website gebruikmaakt van de door Google aangeboden IP-anonimiseringsfunctie wordt uw IP-adres alvorens te worden doorgegeven naar de VS door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende landen van het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres doorgegeven naar een Google-server in de VS en daar verkort. 

Google gebruikt deze informatie als onze verwerker om ons te helpen het gebruik van onze website te evalueren, rapportages over website-activiteit samen te stellen en andere statistische en analytische diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics wordt niet geassocieerd met andere Google-gegevens.

U kunt uw toestemming intrekken en de verzameling van gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) te allen tijde voorkomen, als volg:

Contact

Voor vragen over privacy-aangelegenheden of indien u gebruik wenst te maken van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] 

Wijzigingen in ons privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als wij deze privacyverklaring wijzigen, kunt u de meest recente versie op onze website vinden.

NL-NP-00137 10/2023