Gebruiksvoorwaarden

1. DOEL VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven waaronder Amarin Switzerland GmbH Dutch Branch (“Amarin”), u toegang biedt tot haar website op het adres https://amarincorp.nl

1.2 Via deze website kunt u meer informatie vinden over Amarin, contact met ons opnemen via het op de website aangegeven e-mailadres, zich aanmelden voor onze mailinglijst, solliciteren via ons vacatureportal, verzoeken aan ons sturen, etc. Daarnaast bevat de website een speciaal gedeelte voor zorgverleners, dat uitsluitend toegankelijk is na het aanmaken van een account.

2. JURIDISCHE KENNISGEVING

2.1 Deze website wordt gepubliceerd door Amarin Switzerland GmbH Dutch Branch, een onderneming naar Zwitsers recht met een geplaatst kapitaal van CHF 20.000, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 82279594, met statutaire zetel in Zug, Zwitserland en een vestiging in Nederland op het volgende adres: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM te Amsterdam. U kunt contact opnemen met Amarin via [email protected].

2.2 De website-hostingprovider is Acquia Inc, gevestigd te 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, Verenigde Staten van Amerika, telefoonnummer: +1 (617) 588-960.

3. ACCEPTATIE EN WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u, of meer in het algemeen; gebruikers van de website van Amarin, en Amarin.

3.2 Wij verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van deze website. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van de website. Als u niet gebonden wenst te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden dient u geen gebruik te maken van deze website.

3.3 Amarin behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen in overeenstemming met het toepasselijk recht. In geval van wijziging wordt de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden op de website beschikbaar gemaakt en gaan de wijzigingen in onmiddellijk na acceptatie door u van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden door gebruik van de website.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald is Amarin de houder of licentienemer van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, ongeacht of het daarbij gaat om de algemene opzet daarvan of een bepaald onderdeel van de content daarop (daaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, slagzinnen, (grafische) afbeeldingen, foto's en andere content).

4.2 Derhalve is elke openbaarmaking, verveelvoudiging, wijziging, aanpassing en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de website en/of enig onderdeel van de content daarop, met welke middelen en op welke drager dan ook (in het bijzonder door middel van opslag van informatie op een andere drager) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amarin verboden, behoudens voor zover dat gebruik uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de uitzonderingen waarin het auteursrecht voorziet (bijvoorbeeld in geval van bepaalde vormen van niet-commercieel gebruik).

4.3 In het bijzonder vormen merken, logo's, bedrijfsnamen, afkortingen, handelsnamen, tekens, domeinnamen en namen van producten en diensten die op deze website worden gebruikt onderscheidende (handels)merken van Amarin of haar handelspartners die niet mogen worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van hun houder.

4.4 U bent straf- en civielrechtelijk aansprakelijk voor elke onbevoegde exploitatie, weergave, gehele of gedeeltelijke reproductie van de website en/of een onderdeel van de content daarop en/of onderscheidende merken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.5 U erkent dat de website bestaat uit een of meer databanken die ter beschikking zijn gesteld door Amarin in haar hoedanigheid als producent van die databanken in de zin van de toepasselijke regelgeving. U verklaart zich zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amarin niet direct of indirect te zullen bezighouden met de gehele of gedeeltelijke, kwalitatief of kwantitatief aanmerkelijke uitlichting, gebruikmaking, opslag, reproductie, weergave of veiligstelling van de content of een of meer databanken van Amarin. Daarnaast verklaart u zich niet te zullen bezighouden met de uitlichting of het herhaald of systematisch hergebruik van kwalitatief of kwantitatief niet-aanmerkelijke delen van de content van een of meer databanken van Amarin. De in dit lid genoemde beperkingen zijn van toepassing voor zover zulks is toegestaan onder het toepasselijke dwingende recht. 

4.6 Amarin is niet aansprakelijk voor de hypertekstlinks die op de website beschikbaar zijn en die leiden naar andere websites en in het algemeen naar bronnen die bestaan op het internet, die niet door Amarin zijn overgenomen als eigen content. Deze links worden aangeboden als service en dienen slechts ter verwijzing naar websites van derden, die verdere informatie kunnen bevatten. Alle content op gelinkte sites valt echter onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partij die die content aanbiedt of de exploitant van de gelinkte website. Amarin distantieert zich nadrukkelijk van alle zienswijzen of meningen die op deze websites worden gegeven en die niet noodzakelijkerwijs de zienswijzen van Amarin weergegeven. Amarin (i) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze websites die niet door Amarin is overgenomen als haar eigen content, (ii) is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en (iii) is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze websites. Uw toegang tot deze websites is geheel op eigen risico.

5. GEGEVENSBESCHERMING & COOKIES

Amarin is zich bewust van de noodzaak om uw persoonsgegevens te beschermen en zet zich in voor de bescherming van uw privacy bij het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonsgegevens. Voor nadere informatie over de manier waarop Amarin met uw persoonsgegevens omgaat en het gebruik van cookies op de website, zie de privacyverklaring en de cookieverklaring, die u vindt op de website.

6. REIKWIJDTE VAN DE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN AMARIN

6.1 Amarin biedt de website aan op basis van de reikwijdte zoals hieronder (en elders in deze Gebruiksvoorwaarden) nader gespecificeerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden buiten de overeengekomen reikwijdte van deze verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 • (a) Het is mogelijk dat de website en/of de diensten daarop tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van (technische) problemen. Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op permanente en ononderbroken beschikbaarheid van de website en de diensten daarop en Amarin is niet verantwoordelijk en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de website en diensten die op de website worden aangeboden niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als gevolg van storing van het openbare elektriciteitsnet, storing van kabeltelecommunicatienetwerken, verlies van connectiviteit met het internet door toedoen van publieke of particuliere exploitanten, daaronder begrepen een van de gebruikers, in het bijzonder als gevolg van staking, storm, aardbeving of enige andere oorzaak met de kenmerken van overmacht zoals dit wordt uitgelegd in de jurisprudentie;
 • (b) Amarin aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de website-content en diensten die toegankelijk zijn via de website worden gebruikt door een gebruiker onder omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • (c) Amarin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor storingen van welke aard dan ook in verband met de hardware van de gebruiker en diens internetverbinding bij het verkrijgen van toegang tot de website en/of de daarop aangeboden diensten.

6.2 De informatie op de website vormt nimmer medisch of professioneel advies. De content op de website dient uitsluitend ter informatie en niet als vervanging voor medisch advies van een zorgverlener.

6.3 Amarin behoudt zich te allen tijde het recht voor om geheel naar eigen goeddunken een gebruiker de toegang tot de website of de daarop aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk te ontzeggen om wat voor reden dan ook. De gebruiker stemt ermee in dat Amarin, zonder kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, het IP-adres of de IP-adressen van de gebruiker te allen tijde mag blokkeren om de gebruiker het verder gebruik van de website te ontzeggen. Amarin behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij, geheel naar eigen goeddunken, geëigend acht in geval van overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, en behoudt zich uitdrukkelijk alle mogelijke rechten en rechtsmiddelen voor.

7.  VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

7.1 U verklaart:

 • (a) zich te goeder trouw in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, en uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden, toegang te zullen verschaffen tot de website en de bijbehorende diensten;
 • (b) niet te zullen trachten de website op enigerlei wijze te beschadigen, te hacken of aan reverse engineering te onderwerpen of anderszins daarin in te grijpen (tezamen: “Verstoren”). Indien u op wat voor manier dan ook de website Verstoort, verklaart u alle schade te zullen vergoeden die Amarin daardoor kan lijden;
 • (c) zich geen toegang te zullen verschaffen tot en/of geen gebruik te zullen maken van de website en daarop aangeboden diensten voor illegale doeleinden en/of om schade toe te brengen aan de reputatie en het imago van Amarin of meer in het algemeen inbreuk te maken op de rechten, daaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten van Amarin of derden;
 • (d) geen gebruik te zullen maken van enig onderdeel van de website en de daarop aangeboden diensten, in het bijzonder voor commerciële en/of persoonlijke doeleinden, in een vorm en/of op een drager die niet uitdrukkelijk door Amarin is goedgekeurd;
 • (e) de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten niet direct of indirect te zullen verhandelen;
 • (f) de website niet geheel of gedeeltelijk te zullen reproduceren of weergeven voor privédoeleinden, behoudens de wettelijk toegestane uitzonderingen, of voor directe of indirecte verhandeling daarvan, in het bijzonder aan derden;
 • (g) de toegang tot of het gebruik van de website en/of de via de website beschikbare diensten niet te zullen beperken;
 • (h) kennisgevingen of onderdelen van de content van de website en/of de via de website beschikbare diensten niet te zullen wijzigen, daaronder begrepen in de buffer of het tijdelijk geheugen;
 • (i) geen overtreding te begaan of inbreuk te zullen maken in het kader van de wettelijke bepalingen inzake “hacking”.

7.2 In geval van overtreding van een of meer van deze bepalingen, zonder dat deze lijst uitputtend is, erkent en accepteert u dat Amarin het recht heeft om eenzijdig en zonder kennisgeving de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

7.3 Deze website is niet bedoeld voor het verzamelen van veiligheidsinformatie over de producten van Amarin. Voor het doen van meldingen van adverse events (ongewenst medisch voorval) of bijwerkingen kunt u gebruikmaken van het volgende e-mailadres: [email protected].

8. OVERIGE

8.1 Gehele overeenkomst – kopjes

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Amarin en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten en treedt in de plaats van alle overeenkomsten met hetzelfde doel, die eerder tussen de gebruiker en Amarin mochten hebben bestaan.

Het nalaten van een der partijen om een overtreding door de andere partij van een hiervoor vermelde verplichtingen te stellen, zal niet in de toekomst worden uitgelegd als een afstandsverklaring in verband met de verplichting in kwestie.

In geval van problemen bij de interpretatie van een van de kopjes boven de artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden en een of meer artikelen worden de kopjes geacht niet te bestaan.

8.2 Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht nietig of vernietigbaar te zijn, of nietig of vernietigbaar worden geoordeeld op grond van wet- of regelgeving of na een uitspraak van een bevoegde rechter met kracht van gewijsde, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing.

8.3 Toepasselijk recht en geschillenoplossing

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing, interpretatie, geldigheid en doorvoering van de Gebruiksvoorwaarden, welk geschil niet in der minne tussen partijen kan worden geschikt, is de Nederlandse rechter bevoegd.

NL-NP-00137 10/2023